Algemene voorwaarden

ALGEMENE B2B VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMEDIX B.V.


Hieronder vindt u onze ALGEMENE B2B VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN, oftewel “Algemene Voorwaarden”. We raden u aan deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, omdat ze van toepassing zijn op elke aanbieding die wij u doen, elke overeenkomst die wij met u als “de koper” sluiten en elke bestelling die u bij ons plaatst of producten die u als koper van ons afneemt.
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden of het bestellen van onze producten complimenten, vragen, opmerkingen of klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op. We blijven graag met onze klanten in contact!

 

1 ALGEMENE TOEPASBAARHEID 

1.1 Alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten en leveringen van producten van CONSUMEDIX B.V., hierna te noemen "CONSUMEDIX", geschieden op basis van deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. CONSUMEDIX wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper uitdrukkelijk van de hand. Onder een koopovereenkomst oftewel “overeenkomst” wordt verstaan iedere mondelinge of schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen CONSUMEDIX en de koper waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, waaronder wordt begrepen zowel een (raam)overeenkomst voor de periodieke levering van producten van CONSUMEDIX aan de koper als ook overeenkomsten voor individuele bestellingen en leveringen (ook separaat aan te duiden als order) die zowel kunnen voortvloeien uit (raam)overeenkomsten voornoemd of volledig op zichzelf kunnen staan.
1.2 Indien de koper in zijn bestelling, opdracht, bevestiging of andere mededelingen bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor CONSUMEDIX slechts bindend, indien en voor zover deze door CONSUMEDIX uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 In geval van enige afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hebben de afspraken in de overeenkomst voorrang.

2. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. CONSUMEDIX is eerst gebonden nadat CONSUMEDIX de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd. Toezending van prijscouranten verplicht CONSUMEDIX niet tot levering tegen de in de prijscouranten genoemde prijzen.
2.2 Het staat CONSUMEDIX vrij om de levering van producten te weigeren zonder opgave van redenen en zonder enige verplichting om eventuele schade aan de koper te vergoeden. Er ontstaat pas een leveringsverplichting voor CONSUMEDIX op het moment dat CONSUMEDIX een geplaatste bestelling heeft bevestigd via ofwel een schriftelijke orderbevestiging ofwel het daadwerkelijk overgaan tot levering van de door de koper bestelde producten door CONSUMEDIX. Eenmaal door een koper geplaatste orders of bestellingen zijn bindend en kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van CONSUMEDIX worden geannuleerd.
2.3 Het kan voorkomen dat producten tijdelijk niet leverbaar zijn. Als daar sprake van is, zal CONSUMEDIX dit zo snel mogelijk aan de koper communiceren onder vermelding van de vermoedelijke termijn waarbinnen het product weer beschikbaar zal zijn. Een tijdelijke onmogelijkheid tot levering doet geen afbreuk aan de overeenkomst en vormt geen grondslag voor de koper om de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoe-ding en/of (nadeel)compensatie te claimen.
2.4 Al dan niet op de Website, in catalogi of ander foldermateriaal opgenomen foto’s en informatie dan wel verstrekte monsters van producten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de producten daaraan behoeven te beantwoorden. Verschillen in kleurstelling en vormgeving van verpakkingen en etiketten van producten en/of bij de producten gevoegd folder- en/of instructiemateriaal dan wel andere onderlinge verschillen die niet afdoen aan de essentie van de producten geven de koper geen recht het geleverde product te weigeren, noch geeft het recht op een nieuw product, schadevergoeding of andere (nadeel)compensatie.
2.5 De koper is verplicht om CONSUMEDIX tijdig en volledig, zowel op eigen initiatief als op verzoek van CONSUMEDIX, alle informatie te verstrekken waarvan zij weet of redelijkerwijze zou kunnen begrijpen dat die van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.6 Indien blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst of op enig ander moment door de koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft CONSUMEDIX het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat zij van de koper de juiste gegevens heeft ontvangen.
2.7 CONSUMEDIX heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen voor zover zij dat noodzakelijk acht en de kosten daarvan aan de koper door te belasten. Derden die door CONSUMEDIX worden ingeschakeld zullen mogelijk hun aansprakelijkheid willen beperken. Uit hoofde van de overeenkomst heeft CONSUMEDIX het recht namens de koper eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheids-beperkingen te aanvaarden en die ook jegens de koper in te roepen.
2.8 CONSUMEDIX is niet verplicht om in de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden die door de koper worden aangewezen. Als CONSUMEDIX daar op verzoek van de koper toe overgaat - bijvoorbeeld door gebruik te maken van een door de koper voorgeschreven vervoerder - is dat steeds volledig voor rekening en risico van de koper. De koper vrijwaart CONSUMEDIX van alle eventuele aansprakelijkheid en schade en/of claims van derden die verband houden met de werkzaamheden die zijn verricht door deze door de koper voorgeschreven derde(n). 

3 LEVERING

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco leveringsadres van koper. Het overeengekomen leveringsbeding heeft de in Nederland algemeen gebruikelijke betekenis, tenzij voor de interpretatie van het leveringsbeding regels zijn gegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in de z.g. Incoterms zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld, in welk geval deze regels van toepassing zijn. Het vorenstaande laat het bepaalde in artikelen 3.4, 3.5 en 4 onverlet.
3.2 Franco geleverde zaken reizen voor risico van CONSUMEDIX. De wijze van vervoer wordt door CONSUMEDIX bepaald.
3.3 De overeengekomen levertijd geldt niet als uiterste termijn; CONSUMEDIX is slechts gehouden omstreeks de overeengekomen leveringsdatum te leveren.
3.4 CONSUMEDIX behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van CONSUMEDIX wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.
3.5 Indien de te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper, zullen zij voor rekening en risico van de koper door CONSUMEDIX opgeslagen worden, eventueel naar keuze van CONSUMEDIX bij een derde.

4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op koper over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens CONSUMEDIX tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren zaken, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake van verschuldigde rente, (incasso)kosten en schadevergoeding, voldaan heeft.
4.2 De koper is echter gerechtvaardigd om over de zaken te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, te verkopen, aan derden af te leveren of anderszins te vervreemden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan. Hij is verplicht CONSUMEDIX onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot CONSUMEDIX nog in eigendom toebehorende zaken.
4.3 In de gevallen als bedoeld in artikel 7 lid 1 is CONSUMEDIX reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de zaken die CONSUMEDIX haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. CONSUMEDIX heeft het recht hetzij de zaken onder zich te houden totdat de verschuldigde koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de koper totaal verschuldigde.

5 PRIJZEN

5.1 De in de catalogus of elders door CONSUMEDIX gepubliceerde prijzen kunnen door CONSUMEDIX te allen tijde worden gewijzigd.
5.2 De koper is gehouden CONSUMEDIX de prijs te betalen die is gespecificeerd in de overeenkomst/opdrachtbevestiging.
5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn deze prijzen netto in Euro’s en exclusief B.T.W.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de facturering tegen de in de catalogus genoemde prijzen.
5.5 Voor zover door CONSUMEDIX wederverkoopprijzen zijn gepubliceerd gelden deze als adviesprijzen.
5.6 CONSUMEDIX kan in geval van een zending met een factuurwaarde beneden de in de catalogus of elders gepubliceerde drempel een toeslag voor administratie- en transportkosten in rekening brengen.
5.7 Alle prijzen van producten zijn onder voorbehoud van kennelijke miscalculaties en/of typefouten. Als door CONSUMEDIX kennelijk een onjuiste prijs is afgegeven, kan CONSUMEDIX niet gehouden worden de producten voor die prijs te leveren, op voorwaarde dat CONSUMEDIX de koper hierover heeft geïnformeerd voorafgaand aan de levering van de producten.
5.8 CONSUMEDIX kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aan-gaan van de overeenkomst. Indien CONSUMEDIX op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een overeenkomst of order te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

6 BETALINGSCONDITIES

6.1 Indien een krediet is overeengekomen dient betaling zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden binnen veertien (14) dagen voor de detailhandel, praktijken en webshops. Dertig (30) dagen voor groothandels na factuurdatum anders geldt vooruit betaling of betaling bij aflevering.
6.2 Indien binnen deze gestelde termijn na factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en wordt onverminderd de overige rechten van CONSUMEDIX in dat geval vanaf de factuurdatum over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van één procent (1%) per maand, of voor zover deze hoger is de wettelijke rente en komen alle aan deze inning verbonden gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus en griffierechten. In geval niet alle buiten-gerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking zouden komen, bedragen de buitengerechtelijke incasso-kosten in ieder geval 15% van de hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente en met een minimum van € 250,00.
6.3 Alle facturen worden uitsluitend elektronisch verstrekt, tenzij partijen in de overeenkomt schriftelijk anders overeenkomen.
6.4 Het is de koper niet toegestaan betalingsverplichtingen aan CONSUMEDIX uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met een door de koper gestelde vermeende tegenvordering.

7 NIET NAKOMEN

7.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen, alsmede in het geval van bedrijfsfaillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeel-telijk op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een-zijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
7.2 In geval één van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet zullen alle vorderingen van CONSUMEDIX terstond ten volle opeisbaar zijn en zal CONSUMEDIX het recht hebben ook alle andere overeenkomsten tot levering van zaken en diensten met koper op te schorten of te ontbinden.

8 RETOURZENDING

CONSUMEDIX zal zaken, onafhankelijk van de looptijd, na verloop van de looptijd of kort voor de verloop tijd zulks ter beoordeling van CONSUMEDIX nimmer terugnemen, vervangen of crediteren. Producten die voorzien zijn van een sticker welke door de klant geplaatst is of waarvan de zegel gebroken zijn kunnen nimmer retour of gecrediteerd worden.

9 OVERMACHT

9.1 Ingeval van overmacht heeft CONSUMEDIX het recht om te zijner keuze de uitvoering van de overeenkomst tot levering voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke omstandigheid waarmee CONSUMEDIX ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van CONSUMEDIX als in bedrijven van welke zij haar zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie, een pandemie, waaronder in ieder geval ook begrepen het COVID-19 virus en in het geval dat CONSUMEDIX door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daarvan, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CONSUMEDIX kan worden gevergd.
9.3 Indien CONSUMEDIX wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat CONSUMEDIX gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.
9.4 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het tweede lid, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

10 GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAMES

10.1 CONSUMEDIX staat er voor in dat de producten op het moment dat zij het magazijn van CONSUMEDIX hebben verlaten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien specifiek en schriftelijk overeengekomen, staat CONSUMEDIX er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De koper dient zich bij het gebruik van het product strikt te houden aan de adviezen, voorschriften en instructies die door CONSUMEDIX samen met het product worden verstrekt en die ook terug te lezen zijn op de website van CONSUMEDIX. Ook is de koper gehouden eventuele derden aan wie zij de producten verstrekt te wijzen op deze adviezen, voorschriften en instructies. Bewijslast daarvan ligt bij de koper. Alle aansprakelijkheid van CONSUMEDIX voor schade van welke aard dan ook vanwege het niet, niet volledig of niet deugdelijk naleven van de adviezen, voorschriften en instructies voornoemd, is uitgesloten.
10.3 Koper is verplicht de zaken en emballage bij aflevering, binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, in ieder geval uiterlijk binnen 3 werkdagen, te controleren. De gebreken van de zaken en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door de koper of door derden blijken te bestaan dienen onmiddellijk nadat zij door koper zijn geconstateerd aan CONSUMEDIX schriftelijk en ge-motiveerd ter kennis te worden gebracht, waarbij in ieder geval de aard van het product en de klacht beschreven dient te worden alsmede het ordernummer en besteldatum vermeld dienen te worden. Bij gebreke van een in kennis stelling als voornoemd, kan de koper geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc., indien het product defect geleverd is. De aansprakelijkheid van CONSUMEDIX vervalt, indien koper aan één van deze verplichtingen of aan de verplichtingen genoemd in artikel 10.2 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot zaken en emballage opvolgen.
10.4 Indien CONSUMEDIX de klacht gegrond acht, worden de relevante producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed naar eigen keuze van CONSUMEDIX.
10.5 CONSUMEDIX haar aansprakelijkheid als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de zaken en emballage, beperkt tot schade aan personen of zaken als bedoeld in art. 6:190 BW.
10.6 In geval de overeenkomst een (raam)overeenkomst voor periodieke leveringen betreft is de totale aansprakelijkheid beperkt tot de bedongen prijs (inclusief btw) van de specifieke order waar de vermeende toerekenbare tekortkoming betrekking op heeft.
10.7 Aansprakelijkheid van CONSUMEDIX jegens de koper voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfs(imago)schade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade vanwege gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies of vernietiging van gegevens of computersystemen, schade die het gevolg is van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, is uitgesloten.
10.8 Buiten de in dit artikel 10 genoemde gevallen rust op CONSUMEDIX jegens de koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CONSUMEDIX.
10.9 De aansprakelijkheid van CONSUMEDIX jegens de koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de koper CONSUMEDIX onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, de koper CONSUMEDIX daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en CONSUMEDIX ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CONSUMEDIX in staat is adequaat te reageren.
10.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CONSUMEDIX meldt, zonder daarbij afbreuk te doen aan hetgeen bepaald in artikel 10.3.

11. HARDHEIDSCLAUSULE

11.1 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

12. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

12.1 De looptijd van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst zelf. Als geen looptijd van de overeenkomst is opgenomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te gelden. De looptijd van orders (voortvloeiende uit de overeenkomst) is beperkt tot de duur van de order, inhoudende dat de order eindigt op het moment dat de order is geleverd.
12.2 De koper kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CONSUMEDIX, aan welke toestemming CONSUMEDIX voorwaarden kan verbinden. Tenzij anders is overeengekomen, is CONSUMEDIX te allen tijde gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds en schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. overeenkomsten voor onbepaalde tijd mogen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzeggingen van de overeenkomst uit hoofde van dit artikel dienen altijd schriftelijk plaats te vinden. Een Partij die de overeenkomst uit hoofde van dit artikel rechtsgeldig beëindigd is nimmer aansprakelijk jegens de andere partij vanwege de voortijdige beëindiging, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
12.3 CONSUMEDIX is gerechtigd de overeenkomst naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang ofwel op te schorten ofwel te ontbinden indien:
a. De koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door CONSUMEDIX en deze gebreken niet binnen een termijn van dertig (30) dagen zijn hersteld; 
b. Voor de koper faillissement, surseance van betaling of WSNP is aangevraagd of uitgesproken, er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de koper wordt gelegd of de koper anderszins onder curatele komt;
c. De activiteiten van de koper worden beëindigd of geliquideerd.
12.4 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn alle vorderingen van CONSUMEDIX op de koper onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor de door CONSUMEDIX verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.
12.5 Verplichtingen die uit hun aard bedoeld zijn de beëindiging van de overeenkomst te overleven, blijven ook na een beëindiging van de overeenkomst volledig van toepassing op de koper en/of dienst rechtsopvolgers. Dat geldt in ieder geval - maar niet uitsluitend - voor de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 13 (rechten van intellectuele eigendom) en 14 (geheimhouding) van deze algemene voorwaarden.

13. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Alle IE-rechten zijn en blijven te allen tijde bij CONSUMEDIX. De koper dient deze IE-rechten steeds volledig te respecteren. Het is de koper verboden om informatie en/of producten waarop IE-rechten rusten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONSUMEDIX. Niets in een overeenkomst en/of een order kan worden gezien of gelezen als een overdracht van IE-rechten van welke aard dan ook naar de koper of derden.
13.2 In geval van een overtreding van artikel 12.1. dan wel aanvullende verplichtingen betreffende IE-rechten die op de koper rusten uit hoofde van een overeenkomst en/of een order, is de koper een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,00 per inbreuk makende handeling verschuldigd aan CONSUMEDIX te verhogen met € 5.000,00 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt met een maximum van € 200.000,00. Dit doet niets af aan het recht van CONSUMEDIX om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
13.3 CONSUMEDIX geeft geen garantie dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en onthoudt zich van enige aansprakelijkheid daarmee verband houdende. De koper vrijwaart CONSUMEDIX van alle claims en schade verband houdende met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

14. GEHEIMHOUDING

14.1 De koper is gehouden strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot informatie betreffende CONSUMEDIX, (afspraken uit) de overeenkomst en/of andere Vertrouwelijke Informatie en de informatie voornoemd niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van de door CONSUMEDIX geleverde producten. Het is de koper niet toegestaan Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren dan wel daar anderszins gebruik van te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONSUMEDIX.
14.2 De koper is verplicht de verplichting uit hoofde van artikel 13.1. tevens op te leggen aan al zijn medewerkers, distributeurs, agenten en/of anderen derden die door de koper betrokken worden in de uitvoering van de overeenkomst.
14.3 Bij beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is de koper gehouden om op eerste verzoek en naar keuze van CONSUMEDIX de Vertrouwelijke Informatie ofwel te retourneren ofwel te vernietigen.
14.4 In geval van een overtreding van het in artikel 13 bepaalde, dan wel aanvullende verplichtingen betreffende Vertrouwelijke Informatie die op de koper rusten uit hoofde van een overeenkomst en/of een order, is de koper een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,00 per inbreuk makende handeling verschuldigd aan CONSUMEDIX te verhogen met € 5.000,00 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt met een maximum van € 200.000,00. Dit doet niets af aan het recht van CONSUMEDIX om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

15. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt en voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin CONSUMEDIX is gevestigd (dat is op dit moment de bevoegde rechter van het arrondissement van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, met dien verstande dat CONSUMEDIX het recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats/vestigingsplaats van koper.
15.3 In het geval dat de koper gevestigd is in een land buiten de werkingssfeer van de EU, het EER en/of het Verenigd Koningrijk, zullen alle geschillen die ontstaan in verband met de onderhavige overeenkomst, of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het arbitragegerecht zal bestaan uit één arbiter. Het gerecht wordt benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage is Arnhem, Nederland. De procedure wordt ge-voerd in de Nederlandse taal.” 
15.4 Een vonnis van een Nederlandse rechter is zonder tussenkomst slecht binnen de EU/EER ten uitvoerbaar. Bij andere landen is het aan te raden om arbitrage overeen te komen, mits deze landen lid zijn van het arbitrage-verdrag van New York.

16. OVERIGE BEPALINGEN

16.1 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of een order nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele set aan Algemene Voorwaarden en/of de gehele overeenkomst en/of een gehele order aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.2 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
16.3 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail als de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
16.4 Iedere partij mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst alleen overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is CONSUMEDIX steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
16.5 Omwille van de leesbaarheid is de koper in deze algemene voorwaarden steeds met ‘hij’ aangeduid. Daar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.


Consumedix B.V. | Industrieweg 12 | 6871 KA Renkum | Tel: 088-60 63 800 | Fax: 088-60 63 899 | KvK-nr.70649812 Renkum, Maart 2022